Naplňování principů sociálního podnikání


Společensky prospěšný cíl

Posláním společnosti je zaměření na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Kontrola naplňování principu: 

Účelem Aditus Pro, z.ú. je veřejně prospěšná podpora pracovního a sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením, jejich samostatného, naplněného a nezávislého života uprostřed běžné společnosti. Za tímto účelem ústav realizuje zejména tyto činnosti:

  • Vytváří, provozuje a zprostředkovává pracovní místa, dílny a pracoviště na otevřeném i chráněném trhu práce směřující k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.
  • Zpracovává, organizuje, realizuje a zprostředkovává programy profesní přípravy, pracovní rehabilitace, rekvalifikace, celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
  • Poskytuje informační servis, poradenství, konzultace a vzdělávání v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, sociálních služeb, začleňování lidí se zdravotním postižením a místního rozvoje, k podpoře svého účelu pořádá kulturní, sportovní a společenské akce pro odbornou i širší veřejnost a spolupracuje s organizacemi s obdobným zaměřením v rámci České republiky a v zahraničí

Ústav se při své činnosti řídí principy sociálního podnikání definovanými pro oblast sociálního, ekonomického, enviromentálního a místního prospěchu činnosti organizace a usiluje o jejich plné naplnění. 


Sociální prospěch

Subjekt zaměstnává a tím i sociálně začleňuje osoby znevýhodněné, jejichž podíl tvoří více než 30% zaměstnanců. Těmto poskytuje specifickou integrační podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění (pracovní podmínky, psychosociální podpora, pracovní návyky) a individuálně rozvíjí jejich pracovní kompetence. 

Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů a jsou zapojováni do rozhodování o směrování podniku.

Subjekt klade důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců při respektování zásady stejné příležitosti a nepřipouští jakoukoli přímou či nepřímou formu diskriminace znevýhodněných zaměstnanců a směřuje svou činnost k posílení sociální soudržnosti. 

Kontrola naplňování principu: 

Aditus Pro, z.ú. v roce 2022 zaměstnával celkem 9 zaměstnanců, z toho 8 zaměstnanců se zdravotním postižením. Ve 4. Q roku 2022 to znamenalo celkem 4,46 úvazků všech zaměstnanců, z toho 3,96 úvazků zaměstnanců se zdravotním postižením, což činilo 89% zaměstnanců. 

Zaměstnanci Aditus Pro, z.ú. jsou pravidelně informováni o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti prostřednictvím společných výročních setkání (1x/rok, včetně správní rady) a písemné výroční zprávy za uplynulý rok. V rámci společných setkání, vyplněním ankety nebo při osobních pohovorech s managementem společnosti se mohou vyjadřovat ke směřování společnosti a navrhovat své podněty a podávat připomínky. 

Zaměstnance se zdravotním postižením podporují na pracovišti pracovní asistenti (vedoucí pracovišť) a v rámci integrační podpory sociální pracovník. Každý zaměstnanec má svůj "Plán podpory a rozvoje zaměstnance se ZP" (obvykle na období 1 roku), který je podkladem pro přizpůsobení pracovních podmínek a prostředí, a pro podporu při rozvoji pracovních a sociálních kompetencí zaměstnance. Způsob a rozsah podpory jsou dané jejich reálnými potřebami. V případě potřeby je zprostředkováno poskytnutí sociálních služeb sociální rehabilitace nebo osobní asistence ze strany spolupracujícího subjektu Centrum ARPIDA.  


Ekonomický prospěch

Nejméně 51% dosaženého zisku je přednostně reinvestováno do rozvoje, k vytváření nových a zajištění udržitelnosti stávajících pracovních míst, k rozvoji profesních a osobních dovedností zaměstnanců a pro naplňování dalších společensky prospěšných cílů.

Řízení společnosti (manažerské rozhodování) je nezávislé na externích zakladatelích či zřizovatelích.  

Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Kontrola naplňování principu: 

V případě zapsaného ústavu není možné zisk vyvádět mimo společnost. Tzn., že pokud vznikne, je využit v rámci společnosti a to pro její investiční nebo rozvojové potřeby. V uplynulých letech jsme vždy používali finanční prostředky na průběžnou obnovu a zkvalitnění materiálního a technického vybavení. Hospodářský výsledek je v tuto chvíli kumulován na účtu "nerozdělený zisk minulých období" s úmyslem využít jej jako finanční spoluúčast pro připravovaný rozvojový projekt O krok dále, jehož cílem je vybudování nového provozu Dílny pro zaměstnání dalších pracovníků se zdravotním postižením. 

Společnost řídí ředitel, kterého jmenuje tříčlenná správní rada organizace.  

V roce 2020 činily tržby z prodeje služeb Aditus Pro, z.ú. 449 tis. Kč, což bylo 40% z celkových výnosů. V roce 2021 činily tržby z prodeje služeb Aditus Pro, z.ú. 609 tis. Kč, což bylo 39% z celkových výnosů. 


Enviromentální prospěch

Subjekt má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. nákup ekologicky šetrných spotřebičů a zařízení, obalových materiálů, nakládání s odpady), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

Kontrola naplňování principu: 

Realizujeme ekologicky šetrné nakládání s odpady z našich služeb (kompostování biologického materiálu, štěpkování větví a další použití štěpky v péči o dřeviny). Pokud je to možné, pro úklidové činnosti nakupujeme ekologicky šetrné prostředky. Pro administrativní část podniku nakupujeme recyklované papíry do tiskárny. 


Místní prospěch

Subjekt se ve své činnosti orientuje na místní (lokální) a regionální potřeby, využívá místní zdroje, zaměstnává přednostně místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů. Komunikuje a spolupracuje s místními institucemi a organizacemi (aktéry), které se věnují podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich začlenění a souvisejícím problematikám. 

Kontrola naplňování principu: 

Aditus Pro, z.ú. je aktivním členem Pracovní skupiny pro sociální podnikání zřízené Městem České Budějovice v rámci plánování rozvoje sociálních služeb. Aditus Pro, z.ú. je v osobě svého ředitele zastoupen v Odborné pracovní skupině pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce v Českých Budějovicích, s tímto úřadem spolupracujeme pravidelně také při realizaci pracovní rehabilitace - přípravy k práci.  Při začleňování a zapojování osob se zdravotním postižením spolupracujeme zejména s místními organizacemi ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. a neziskovou organizací Caplík, z.s. Umožňujeme využití svých pracovišť pro realizaci praxí žáků Praktické školy a uživatelů sociálně terapeutických dílen centra ARPIDA.

Zaměstnanci Aditus Pro, z.ú. jsou obyvatelé Českých Budějovic nebo blízkých spádových malých obcí. 

Aditus Pro, z.ú. poskytuje své služby výhradně místním firmám, organizacím i fyzickým osobám. Materiál (pohonné hmoty, náhradní díly, nářadí, stroje pro údržbu, čistící prostředky, ochranné oděvy a pomůcky) a potřebné služby (účetnictví, opravy strojů, revize, poradenství apod.) nakupujeme od místních prodejců, dodavatelů a firem.